در کانال یوتیوب Studio Artist مشترک شوید

این فیلم های آموزشی برای شروع ، مفاهیم اساسی استفاده از Studio Artist را به شما نشان می دهد.

شروع قسمت 1

شروع قسمت 1

مبانی

شروع کار قسمت 2 تصویر منبع و Canvas2

شروع قسمت 2

با استفاده از تصاویر خود

شروع قسمت 3 Paint Synth Vectorizer ImageOps

شروع قسمت 3

The Paint Synthesizer - The Vectorizer - Image Operations Suite

شروع فیلم های قسمت 4

شروع قسمت 4

انیمیشن خودکار - Rotoscoping - جلوه های ویدئویی